Ausschnitte aus dem Geistlichen Konzert im März 2018 in St. Peter

Mitwirkende

Chor der Gesell­schaft der Musik­freun­de Pas­sau e.V.

The­re­sa Krügl, Sopran
Mar­ti­na Gmein­der, Alt
Hans Jörg Mam­mel, Tenor
Felix Schwandt­ke, Bass

Barock­or­ches­ter L´arpa festan­te

Lei­tung: Micha­el Tausch

Mozart: c-Moll-Messe, KV 427

Christe eleison - Kyrie

Benedictus

Et incarantus est

Lita­niae de venera­bi­li alta­ris sacra­men­to, KV 243

Kyrie (Litanei)

Dulcissimum convivium (Litanei)